Tietosuojaseloste | Privacy Policy

Merkki-Albertin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Merkki-Albert
Annankatu 16
00120 Helsinki

Rekisterin yhteyshenkilö

Elina Kaleva
Annankatu 16
00120 Helsinki
09 608502
shop@merkkialbert.fi

Rekisterin nimi

Merkki Albertin asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään tilausten toimittamiseen, laskutukseen, markkinointiin, asiakaspalvelun hoitamiseen ja kehittämiseen. Asiakastietojen ja tilaustietojen ylläpitämiseen sekä asiakassuhteiden ylläpitämiseen

Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutukseen liittyvät tiedot, tilaushistoria. Emme kerää, tallenna tai ylläpidä minkäänlaisia asiakkaiden pankki- tai tilitietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itse luovuttamat tiedot puhelimitse, internetin kautta, rekisteröitymällä, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla saadut tiedot.

Tietojen luovutus

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteriin on pääsy vain Merkki Albertin henkilökunnalla. Tiedot ovat palomuurein ja salasanoin suojattuja. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus

Asikkaalla on oikeus saada ja tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot sekä pyytää henkilötietojensa poistamista näin halutessaan. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien rekisteritietojen käytön mainontaa ja etämyyntiä varten. Asiakas on itse velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tiedot. Rekisterinpitäjä ei ole vastuussa tietojen oikeellisuudesta, jos asiakas ei ole muutoksia rekisterinpitäjälle ilmoittanut.

Muutokset

Merkki-Albert pidättää oikeuden tehdä muutoksia näihin tietosuoja-asetuksiin koska vain.

Merkki-Albert’s Confidentiality information

Keeper of registry

Merkki-Albert
Annankatu 16
00120 Helsinki

Contact person of registry

Elina Kaleva
Annankatu 16
00120 Helsinki
09 608502
shop@merkkialbert.fi

Name of registry

Merkki Albertin asiakasrekisteri

Purpose of collecting personal information

The register is used for order delivery, invoicing, marketing, customer service management and development. To maintain customer and order information and to maintain customer relationships

Registry’s information

Name, address, phone number, email address, billing information, Order History. We do not collect, store or maintain any kind of customer bank or account information.

Regular source of information

Information provided by the customer itself by telephone, via the Internet, registration, e-mail or other similar information.

Extradition of information

The information in the register will not be disclosed to third parties.

The information may be published to the extent agreed with the customer.

Data may also be transferred by the controller outside the EU or the EEA.

Safety policy

The register shall be handled with due care and the information processed by the information systems shall be adequately protected. Access to the register is only available to Merkki Albert staff. The information is protected by firewalls and passwords. When registry information is stored on Internet servers, the physical and digital security of their hardware is adequately addressed. The controller shall ensure that the data stored, as well as the access rights to the servers and other information critical to the security of personal data, are treated confidentially and only by the employees whose job description it includes.

Right of inspection

The customer has the right to receive, inspect and obtain copies of the personal data stored in the register and to request the deletion of his or her personal data if he or she so wishes. If a person wishes to check the data stored about him or to request a correction, the request must be sent in writing to the data controller. If necessary, the controller may ask the applicant to prove his or her identity.

Other rights related to the processing of personal data

The customer has the right to prohibit the use of personal register information for advertising and distance selling. The customer is obliged to report the changed information. The registrar is not responsible for the accuracy of the information if the customer has not notified the registrar of the changes.

Changes

Merkki-Albert reserves the right to make changes to these privacy settings at any time.

Scroll to Top